Algemene voorwaarden

 Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedrijf: Daniel Kortekaas Hobby- en Modelbouw welke zich bezighoudt met de verkoop op afstand en/of het verlenen van diensten.
 2. Verkoop op afstand: een door het bedrijf georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruikgemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;

2a. Verlenen van diensten: het verstrekken van informatie op het gebied van modelbouw in de meeste ruime zin des woords;

 1. Overeenkomst: elke overeenkomst tussen het bedrijf en de consument aangaande verkoop op afstand en/of het verlenen van diensten;
 2. Communicatietechniek op afstand: een middel dat, zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst op afstand en /of het inzien van beschikbaar gestelde informatie;
 3. Consument: de koper van goederen of afnemer van diensten, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 4. Aanbod: elke aanbieding van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals het bedrijf die in zijn catalogus, folders of anderszins aan de consument doet;
 5. Prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden;
 6. Zichttermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Artikel 2 – Identiteit

De identiteit van het bedrijf, waaronder de bij de Kamer van Koophandel geregistreerde  naam en de contactgegevens, staan vermeld op de site van de Kamer van Koophandel en onder het kopje “Contact” op de website van het bedrijf.

Artikel 3 – Algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde online beschikbaar via een hyperlink op elke pagina behorende bij één van de websites van het bedrijf. Op verzoek van de consument wordt kosteloos een exemplaar toegezonden, bij voorkeur per e-mail, doch op uitdrukkelijk verzoek van de consument ook per post (eventuele verzendkosten zijn voor de ontvanger).
 2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contract tussen bedrijf en consument, ongeacht welk communicatiemiddel wordt gebruikt.
 3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen worden schriftelijk vastgelegd. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk zal blijken. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld. Een product kan in kleur afwijken van de afbeelding. Dit wordt door het bedrijf vermeld als het gebruik van het product afhankelijk is van de kleur.
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs, het herroepingsrecht, de wijze van betaling, de verpakkings- en verzendkosten en overige condities.
 3. Indien door het bedrijf aan de consument de mogelijkheid wordt geboden om uitgesteld of in termijnen te betalen, zullen de voorwaarden waaronder dit geschiedt in het aanbod worden bekendgemaakt.

Artikel 5 – Zichttermijn

 1. Het aanbod houdt tevens in een zichttermijn van zeven werkdagen, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument, tenzij anders overeengekomen is conform lid 3.
 2. Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. In de gevallen waar (tevens) diensten worden aangeboden, wordt onder herroepingsrecht verstaan een bedenktermijn, waarop de bepalingen in deze voorwaarden omtrent de zichttermijn onverkort van toepassing zijn.
 3. Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn – op grond van de specifieke aard van de desbetreffende goederen of diensten – worden duidelijk in het aanbod vermeld.
 4. De consument kan het herroepingsrecht uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze zoals vermeld in artikel 6.
 5. De bewijslast dat de consument tijdig en binnen de zichttermijn gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, rust bij de consument.

Artikel 6 – Inroepen herroepingsrecht

 1. De producten dienen ongebruikt te blijven en in de staat van aankoop te verkeren, t.w. onbeschadigd en in originele, onbeschadigde en ongeopende verpakking.
 2. De retourzending moet voorzien zijn van de originele aankoopfactuur. Zendingen zonder originele aankoopfactuur worden niet geaccepteerd.
 3. Ongefrankeerde retourzendingen worden geweigerd danwel als niet ontvangen worden beschouwd.
 4. Het is verstandig het te retourneren product verzekerd en aangetekend te versturen.
 5. Alvorens een retourzending geschied, dient hierover contact te zijn opgenomen met het bedrijf. Zonder toestemming tot retourzending, zal deze als niet retourgezonden worden beschouwd.

Artikel 7 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Onverminderd het bepaalde in het derde lid komt de overeenkomst tot koop en verkoop tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de consument inroepen van het herroepingsrecht als ontbindende voorwaarde.
 3. Het staat het bedrijf vrij om overeenkomstig de wettelijke bepalingen koop op proef te bedingen en aan de zichttermijn opschortende werking toe te kennen.
 4. Indien de consument een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of conform lid 2 ontbonden wordt en is voldaan aan het gestelde in artikel 6, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien kalenderdagen terugbetaling plaatsvinden.
 5. Het bedrijf heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.
 6. Het bedrijf kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Het bedrijf is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Weigering louter en alleen wegens adres of woonplaats of omdat de consument behoort tot enige maatschappelijke groepering of bevolkingsgroep zal niet plaatsvinden. Hierbij geldt, dat de vaste woon- of verblijfplaats eenduidig kan worden vastgesteld.

 1. Tijdig voor de uitvoering van de overeenkomst zal het bedrijf de in artikel 4, leden 2 en 3, bedoelde informatie aan de consument ter beschikking stellen.

Artikel 8 – De prijs

 1. Gedurende de aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige volzin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich brengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden vermeld. Tevens is het mogelijk dat de prijs wijzigt als gevolg van algemene prijsverhogingen van de fabrikant/importeur.
 2. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij:
 3. de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen of
 4. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. Alle in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief het verschuldigde BTW-bedrag en exclusief eventuele verzend-, transport- en verpakkingskosten.

Artikel 9 – Conformiteit

Het bedrijf staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 10 – Garantie

 1. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
 2. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

Artikel 11 – De bestelling

 1. Leveranties van goederen en/of diensten worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen het bedrijf en de consument anders is overeengekomen.
 2. Hetgeen ongevraagd wordt toegezonden mag door de consument naar believen worden gehouden dan wel kosteloos worden teruggezonden, tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing, dan wel de verzending de consument is toe te rekenen.
 3. In geval van een kennelijke vergissing zal de consument het bedrijf hiervan op de hoogte stellen. Indien en voorzover de aard ervan dit toelaat, zal de consument de goederen en bescheiden ter beschikking van het bedrijf houden. De consument zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt.

Artikel 12 – De uitvoering van de bestelling

 1. Het bedrijf zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het woonadres van de consument dat het laatst aan het bedrijf kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld en nadat het verschuldigde bedrag is overgemaakt op de bankrekening van het bedrijf, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch ten minste binnen 14 kalenderdagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
 4. Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal het bedrijf zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan de zichttermijn niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van het bedrijf.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust ten allen tijden bij de consument, tenzij overeengekomen verzekerd te verzenden.

Artikel 13 – Betaling

 1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen binnen zeven dagen na het aangaan van de overeenkomst tot levering, dan wel zoveel later als schriftelijk is overeengekomen, te worden voldaan door overschrijving naar de bankrekening van het bedrijf.
 2. De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of aangaande het desbetreffende verzoek tot verlening van dienst(en), alvorens betaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan het bedrijf te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft het bedrijf behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 5. In geval de bestelling door koper wordt geannuleerd worden de koper annuleringskosten in rekening gebracht, zijnde 10% van het factuurbedrag met een minimum van 2,50 euro en een maximum van 10,00 euro. De annuleringskosten zijn direct verschuldigd.

Artikel 14 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen het bedrijf en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en het bedrijf over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door dit bedrijf te leveren of geleverde goederen en diensten, kunnen zowel door de consument als door het bedrijf worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
 3. De bevoegde rechter is de rechtbank te Groningen.

Artikel 15 – Wijziging van de voorwaarden

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht, nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

0

Je winkelwagen